Welkom
Wie zijn wij?
Kraamzorg
Foto's pasgeborenen
Gastenboek
Aanmelden
Contact
Links
Kraamzorg Vaassen
lid van de coƶperatie kraamzorggroep
aanmeldingsformulier
Leveringsvoorwaarden
Algemene voorwaarden
Privacy
Privacy
Privacy in de Kraamzorg

Wat is privacy

Privacy is een grondrecht. Per 25 mei 2018 geldt de Algemene verodening gegevensbescherming (AVG). Dit houdt in dat de AVG vanaf die datum geldt in de hele Europese Unie. Het uitgangspunt van deze privacywetgeving is dat er regels worden vastgesteld om de bescherming van de grondrechten en de fundamentele vrijheden van natuurlijke personen en hun recht op bescherming van persoonsgegevens te waarborgen.

Kraamzorg en persoonsgegevens

De Kraamzorg moet zorgvuldig omgaan met de persoonsgegevens van cliënten. Hierbij moet er rekening gehouden worden met strenge regels. De regels waar de oragnisatie zich aan moet houden, staan in de Algemene verordening gegevensbescherming.

Onze organisatie heeft een Functionaris voor de Gegevensbescherming aangesteld, die als onafhankelijk adviseur hierover kan worden geraadpleegd;

Marco Boltjes
Functionaris Gegevensbescherming

Contact;
e-mail   cooperatiekraamzorggroep@deprivacyexperts.nl
T   085 130 2591 (voor spoeddgevallen)

Privacy en Cookie statement Kraamzorg Vaassen


Laatst bijgewerkt op 06-03-2019

Het waarborgen van de privacy en de vertrouwelijkheid van informatiedie hem is toevertrouwd is belangrijk voor Kraamzorg Vaassen. Als onderdeel van deze fundamentele verplichting zet Kraamzorg Vaassen zich in om de bescherming en het correcte gebruik van uw persoonlijke informatie (aangeduid als "persoonsgegevens") zeker te stellen. In principe verzamelt Kraamzorg Vaassen slechts persoonsgegevens die u vrijwillig als online bezoeker verstrekt met als doel om u informatie te kunnen verschaffen en/of diensten aan u te kunnen verlenen. In dit Online Privacy Statement kunt u lezen hoe wij de persoonsgegevens verzamelen, gebruiken, delen en beschermen.

1.  Verzamelen en gebruiken van persoonsgegevens

Kraamzorg Vaassen verzamelt persoonsgegevens als u ervoor kiest om deze aan ons beschikbaar te stellen. Bijvoorbeeld door het administeren van e-mailadressen dan wel door het registreren van de interesse voor bepaalde diensten die Kraamzorg Vaassen kan aanbieden.
Uw persoonsgegevens worden niet gebruikt voor andere doeleinden dan de doeleinden waarvooru deze informatieaan ons verstrekt heeft, tenzij wij uw specifieke toestemming verkrijgen, Kraamzorg Vaassen dient te voldoen aan wettelijke verplichtingen, professionele standaarden of kwalteitsregels, indien die nodig zijn voor optimalisering van de kwaliteit van de dienstverlening of om u te informeren over overige diensten van Kraamzorg Vaassen. Bijvoorbeeld, als u ons in een e-mailbericht verzoekt om informatie over Kraamzorg Vaassen dan zullen wij gebruik maken van uw e-maiadres en andere informatie die u ons verstrekt om te kunnen reageren op uw verzoek. Als u ons een curriculum vitae (cv) toestuurt om online te solliciteren dan zullen wij gebruik maken van de informatie die u ons verstrekt heeft om na te gaan of er een geschikte vacature binnen Kraamzorg Vaassen is.
Kraamzorg Vaassen verzamelt in het algemeen uitsluitend die persoonsgegevens die nodig zijn om te kunnen voldoen aan uw vraag als bezoeker. Indien aanvullende, facultatieve informatie wordt verzameld dan wordt u daarvan op de hoogte gesteld.
Kraamzorg Vaassen verzamelt alleen bijzondere persoonsgegevens wanneer u die vrijwillig verstrekt of wanneer dit op grond van de wet- en regelgeving noodzakelijk of toegestaan is. Bijzondere persoonsgegevens betreffen onder meer persoonlijke gegevens aangaande ras, politieke gezindheid, religie,l evensovertuiging, sexuele leven of geondheid. Wij verzoeken u om weloverwogen te besluiten of u bijzondere persoonsgegevens aan Kraamzorg Vaassen wilt verstrekken en nimmer bijzondere persoonsgegevens aan Kraamzorg Vaassen te verstrekken tenzij u toestemt met de verwerking van die bijzondere persoonsgegevens door Kraamzorg Vaassen. Als u vragen heeft over het verstrekken van die bijzondere persoonsgegevens aan Kraamzorg Vaassen neemt u dan eerst contact op met Kraamzorg Vaassen via info@kraamzorgvaassen.nl

2.  Web beacons

Een web beacon is een klein bestand op een webpagina, nieuwsbrief, e-mail of andere communicatie en wordt gebruikt om informatie te verzamelen over bijv. de mate waarin de e-mail wordt geopend, welke content wordt bekeken, etc. Deze informatie wordt gebruikt om belangstelling van bezoekers te meten en onze diensverlening en communicatie te verbeteren. Kraamzorg Vaassen gebruikt alleen web beacons als dit is toegestaan op frond van wet- en regelgeving.

3.  Social media widges en toepassingen

De Kraamzorg Vaassen website kan functionaliteit bevatten om bezoekers in staat te stellen informatie te delen via social media, zolas Facebook en Twitter. Deze social media toepassingen kunnen informatie verzamelen en gebruiken over uw gebruik van de Kraamzorg Vaassen website. Persoonsgegevens die u deelt via social media toepassingen kunnen worden gebruikt door andere gebruikers van die social media toepassing en een dergelijke interactie wordt beheerst door privacy polcies van die social media toepassingen. Daarnaast kan de Kraamzorg Vaassen website gebruik maken van blogs, fora, crowd-sourcing of andere toepassingen en diensten. Het doel van dergelijke toepassingen en diensten is het faciliteren van contact en kennisdeling. Persoonsgegevens die u beschikbaar stelt via deze toepassingen en diensten kunnen worden gebruikt met andere gebruikers van deze toepssingen en diensten, tenzij anders vermeld, over wie wij weinig of geen invloed hebben.

4.  Kinderen

Kraamzorg Vaassen begrijpt het belang van de bescherming van de privacy van kinderen, vooral in een online omgeving. Onze site is niet bedoeld voor of gericht op kinderen onder de leeftijd van 16 jaar. Het is ons beleid om nooit willens en wetens informatie te verzamelen of te bewaren betreffende personen onder de leeftijd van 16 jaar, behalve als dit deel uitmaakt van een specifieke opdracht in het kader van onze dienstverlening.


5.  Delen en doorgifte van persoongegevens

Wij delen geen persoonsgegevens met derde partijen, behalveals dit noodzakelijk is om te kunnen voldoen aan uw verzoek, voor onze professionele en legitieme doeleinden of als dit vereist is of toegestaan wordt door de wet, professionele standaarde of kwaliteitsregels. Zo kan Kraamzorg Vaassen in sommige gevallen perssonlijke gegevens over u delen met externe bedrijven of dienstverleners die namens ons werken om uw verzoeken te kunnen inwilligen.
Daarnaast kan Kraamzorg Vaassen persoonsgegevens doorgeven aan bedrijven die met ons samenwerken of namens ons werken. Doorgifte door Kraamzorg Vaassen van persoonsgegevens naar het buitenland vindt plaats in overeenstemming met de Nederlandse privacywetgeving.
Kraamzorg Vaassen kan persoonsgegevens verwerken in verband met de verkoop of overdracht van de dienstverlening in het kader waarvan de persoonsgegevens worden verwerkt. Kraamzorg Vaassen moet ook persoonsgegevens openbaar maken indien dit vereist is op grond van de wet, een gerechtelijk bevel of een overheidsbesluit. persoonsgegevens kunnen ook nodig zijn voor privacy- of veiligheidsaudits of om een onderzoekuit te kunnen voeren naar aanleding van een klacht of een bedreiging van de veiligheid.
Kraamzorg Vaassen verkoopt geen persoonsgegevens aan derden. Ook zal Kraamzorg Vaassen geen persoonsgegevens die u hem verstrekt aan derden doorgeven ten behoeve van hun directe marketing doeleinden.

6.  Keuzes

U heeft verschillende keuzes met betrekking tot het gebruik van onze online diensten. In het algemeen bent u niet verplicht om persoonsgegevens te verstrekken. Echter, Kraamzorg Vaassen kan u verzoeken om bepaalde prsoonsgegevens te verstrekken teneinde de door u gevraagde diensten te verlenen, u te kunnen voorzien van (aanvullende) informatie inzake onze dienstverlening en door ons te organiseren evenementen. Bepaalde online diensten kunnen u ook vragen om uw teostemming voor een bepaald gebruik van uw persoonsgegevens, u kunt hiermee instemmen of deze toepassing weigeren. Als u kiest voor een specifieke dienst of communicatie-uiting, zoals een e-nieuwsbrief, dan wordt u ook in staat gesteld om u voor deze dienst fo communicatie-uiting uit te schrijven door het volgen van de instructies die in de aangeboden communicatie-uitingen zullen worden vermeld. Als u besluit om u af te melden voor een dienst of een communicatie-uiting, dan zullen wij proberen om uw gegevens zo spoedig mogelijk te verwijderen, maar kan het voorkomen dat wij aanvullende informatie nodig hebben voordat wij uw verzoek kunnen verwerken. Zoals hierboven beschreven, kunt u uw browser zo instellen dat u wordt gewaarschuwd wanneer u een cookie ontvangt of om cookies te weigeren. Wees er echter op attent dat bepaalde gedeelten van onze site mogelijk niet goed zal werken als u ervoor kiest om cookies te weigeren.

7.  Toegang

Als u persoonsgegevens aan Kraamzorg Vaassen beschikbaar heeft gesteld dan heeft u in de meeste gevallen het recht tot toegang tot die persoonsgegevens om eventuele onnauwkeurigheden te kunnen corrigeren. U kunt ook een verzoek tot wijziging of het verwijderen van informatie indienen door contact op te nemen met info@kraamzorgvaassen.nl. Wij zullen alle redelijke inspanning verrichten om te kunnen voldoenaan uw verzoek, zolang dit in overeenstemming is met de toepasselijke wetgeving en professionele standaarden.

8.  Beveiliging en de integriteit van gegevens

Kraamzorg Vaassen heeft een beveiligings-policies en procedures om persoonsgegevens te beschermen tegen ongeautoriseerd verlies, misbruik, wijziging of vernietiging. Echter, ondanks de vergaande inspanningen van Kraamzorg Vaassen, kan de integriteit van de gegevens absoluut niet gewaarborgd worden tegen alle bedreigingen. Naar ons beste kunnen zal de togang tot uw persoonsgegevens strikt worden beperkt tot degenen die namens Kraamzorg Vaassen betrokken zijn bij de verlening van diensten aan u en die anderszins binnen de kaders van de privacywetgeving daartoe gerechtigd zijn. De individuen die toegang hebben tot de persoonsgegevens zijn verplicht om de vertrouwelijkheid van dergelijke informatie te handhaven. Ook spannen wij ons in om te warborgen dat uw persoonsgegevens slechts worden bewaard voor zo lang die nodig zijn om diensten aan u te verlenen, dit wettelijk is toegestaan of totdat u vraagt om verwijdering van uw persoonsgegevens.

9.  Links naar andere websites

Wees u ervan bewust dat de Kraamzorg Vaassen website kan doorlinken naar andere websites, waaronder websites die worden onderhouden door derden en die niet worden beheerst door dit Online Privacy Statement, maar door andere privacy verklaringen die kunnen verschillen. We raden u aan om het privacybeleid van elke website die u bezoekt te beoordelen voordat u persoonsgegevens verstrekt.

10.  Wijzigingen in dit beleid

Kraamzorg Vaassen kan dit Online Privacy Statement van tijd tot tijd aanpassen. Wanneer wij veranderingen aanbrengen in ht Online Privacy Statement dan zullen wij de "datum laatst gewijzigd", die aan de bovenkant van deze pagina wordt vermeld, herzien. We raden u aan oom regelmatig het Online Privacy Statement door te nemen opdat u op de hoogte blijft van de manier waarop Kraamzorg Vaassen uw persoonsgegevens beschermt.

11.  Vragen inzake het Privacy beleid en over de handhaving

Kraamzorg Vaassen is gecommiteerd om de online privacy van uw persoonsgegevens te waarborgen. Als u vragen of opmerkingen heeft overde verwerking van uw persoonsgegevens neem dan contactmet ons op via info@kraamzorgvaassen.nl. U kunt ook gebruik maken van dit e-mailadres om eventuele zorgen met betrekking tot de naleving van ons online Privacy Statement met ons te delen.

***
WelkomWie zijn wij?KraamzorgFoto's pasgeborenenGastenboekAanmeldenContactLinks
Wij kunnen nog de aandacht geven die jullie verdienen.