Aanvullende leveringsvoorwaarden Kraamzorg Vaassen

Aanvullende leveringsvoorwaarden zijn aangepast op 12-07-2021

Artikel 1. Inleidende Bepaling

1.1  Deze aanvullende voorwaarden zijn van toepassing op alle door Maatschap Kraamzorg Vaassen afgesloten overeenkomsten.
1.2. Aanmelden kan via het aanmeldingsformulier op de website plaatsvinden. 
1.3  De cliënt zal voor het sluiten van de overeenkomst alle benodigde gegevens naar waarheid verstrekken.
1.4  De overeenkomst komt tot stand door de ondertekening van de opdrachtovereenkomst door de cliënt (opdrachtgever) en door de zelfstandig kraamverzorgende van Maatschap Kraamzorg Vaassen (opdrachtnemer) in tweevoud.
1.5  Als de opdrachtnemer door omstandigheden de verzorging in het gezin moet afbreken, onderbreken, niet kan opstarten of in het geheel niet kan verzorgen, zal zij zorgen voor een vervangende kraamverzorgende. Bij overmacht wordt de kraamzorg overgedragen aan een andere kraamzorgorganisatie.
1..6  De opdrachtnemer is bevoegd een zorgovereenkomst te beëindigen, indien een cliënt handelt in strijd met de zorgovereenkomst en/of leveringsvoorwaarden. In geval van ongewenst gedrag zoals geweld, intimidatie, agressie of niet acceptabele huiselijke omstandigheden kan alle hulp onmiddellijk worden gestaakt. In dat geval wordt het volledig aantal uren wat bij de intake is afgesproken in rekening gebracht.

Artikel 2. Arbo-wet (Arbeidsomstandigheden Wet)

2.1  In het kader van de Arbo-wet, waarin is vastgelegd dat de opdrachtgever moet zorgen voor een gezonde en veilige werksituatie, stellen wij de uitdrukkelijke voorwaarde dat het bed tijdens de gehele kraamperiode (dus ook als u poliklinisch bevalt) op een werkhoogte van minimaal 75 cm en maximaal  85 cm staat. De commode en het babybad moeten op een minimale werkhoogte van 85 cm zijn. De bodem van het kinderledikant dient, indien mogelijk, op de hoogste stand te staan. 
2.2  Er dient stromend water aanwezig te zijn op de etage waar de kraamvrouw en de baby worden verzorgd. 
2.3  Indien de werkomstandigheden naar het oordeel van de zelfstandig kraamverzorgende, van zodanige aard zijn dat van de kraamverzorgende niet verlangd kan worden dat zij haar taak uitvoert, behoudt Maatschap Kraamzorg Vaassen zich het recht voor om de overeenkomst te ontbinden.

Artikel 3. Vervoer kraamverzorgende

3.1  Indien de kraamverzorgende bij haar verzekeringsmaatschappij een inzittendenverzekering heeft afgesloten, kan zij gebruik  maken van haar eigen auto ten behoeve van het gezin. De kosten daarvoor zal zij bij het gezin in rekening brengen. U dient hiervoor toestemming te verlenen. De zelfstandig kraamverzorgende is echter niet verantwoordelijk voor eventuele ontstane schade.
3.2  De kraamverzorgende kan slechts gebruik maken van uw auto, indien en voor zover dit gebeurt op uw verzoek en voor uw eigen rekening en risico.

Artikel 4. Aansprakelijkheid 

4.1 De kraamverzorgende is persoonlijk aansprakelijk voor schade aan personen en zaken die worden veroorzaakt door haar schuld, opzet of grove nalatigheid. De kraamverzorgende heeft hiervoor een beroepsaansprakelijkheidsverzekering afgesloten.  Uw eigen risico bedraagt € 75,00 per gebeurtenis. U dient de schade zo snel mogelijk te melden en te bespreken. Om voor vergoeding in aanmerking te komen, dient u de schade zo spoedig mogelijk schriftelijk te melden.
4.2  De kraamverzorgende  is niet verantwoordelijk voor ongelukken met kruiken, tenzij zij strafrechtelijk schuldig is. Uit veiligheidsoverwegingen worden alleen naadloze metalen kruiken met een rubberen dop in de schroefsluiting gebruikt. Voor het gebruik van andere kruiken aanvaardt de kraamverzorgende van Maatschap Kraamzorg Vaassen geen enkele aansprakelijkheid.
4.3  Indien u als cliënt besluit een huissleutel beschikbaar te stellen aan de kraamverzorgende voor de duur van de zorgverlening, blijft u teallen tijde verantwoordelijk voor de eventuele consequenties bij verlies of diefstal.

Artikel 5. Annulering

5.1  Indien een aanmelding om medische reden wordt geannuleerd, zijn er geen annuleringskosten verschuldigd.
5.2  Bij annulering om een andere dan medische reden, dient dit schriftelijk te gebeuren en worden annuleringskosten à € 85,- in rekening gebracht.
5.4  Indien de annulering plaatsvindt na het intakegesprek om een andere reden dan medisch, worden de kosten van dit intakegesprek à € 80,- eveneens in rekening gebracht.

Artikel 6. Betaling

6.1  De cliënt is zelf verantwoordelijk voor de tijdige voldoening van de geldelijke verplichting voortvloeiend uit de overeenkomst met de opdrachtnemer. Een eventuele zorgverzekeraar of een vervangende kraamverzorgende is geen partij in deze overeenkomst.
6.2  De betalingstermijn is 30 dagen na factuurdatum. Na de termijn van 30 dagen zullen wij een wettelijke rente à 1 procent per maand, in rekening brengen. 
6.3  Bij het niet tijdig voldoen van een openstaande nota zijn wij gemachtigd tot incasso over te gaan en zullen wij alle daarmee verband houdende kosten en rente met een wettelijk minimum  van  € 40,00 op de cliënt verhalen.
6.4  De opdrachtnemer kan niet aansprakelijk worden gesteld voor kosten van genoten zorguren, die niet worden vergoed door uw zorgverzekeraar. Aanspraken en vergoedingen staan vermeld in de polisvoorwaarden van uw zorgverzekering.

Artikel 7. Klachten

7.1 Wij vinden het belangrijk dat je goed terugkijkt op de kraamperiode. Daarom doen we er alles aan om jou en je kindje goed te verzorgen. Het is prettig als het contact met ons zo goed mogelijk verloopt en je tevreden bent over de geleverde kraamzorg. Toch kan het voorkomen dat je een klacht hebt. Kraamzorg Vaassen is lid van de Coöperatie Kraamzorggroep (coöperatie KZG). Als lid van de coöperatie KZG hebben wij ons verbonden aan de klachtenregeling van de coöperatie KZG. Deze klachtenregeling kun je vinden op https://www.cooperatiekzg.nl/documentklachtenregeling/               

7.2 Zit je met vragen of ben je ergens ontevreden over? Vertel het ons, wij nemen graag de tijd om naar je te luisteren. Vind je het fijner om jouw klacht te mailen, dan kan dit naar info@kraamzorgvaassen.nl. Wij zullen dan z.s.m. doch binnen 3 werkdagen een reactie geven en als daar behoefte is een (bel)afspraak maken.                                                                                                                              

7.3 Lukt het niet om er samen uit te komen of wil je hulp bij het indienen van een klacht? Schakel dan de klachtenfunctionaris in. Zij (of hij) is onpartijdig, werkt onafhankelijk en helpt je graag verder met ondersteuning en advies. Ook bemiddelt de klachtenfunctionaris bij het vinden van een oplossing. Alles wat je de klachtenfunctionaris vertelt, is vertrouwelijk. De klachtenfunctionaris is telefonisch bereikbaar op 0341-741024 Je kunt ook een e-mail sturen naar klachtenfunctionaris@cooperatiekzg.nl.                                                                          

7.4 Mocht het contact met de klachtenfunctionaris niet voldoende zijn, dan kun je de klacht voorleggen aan een erkende Geschilleninstantie. Deze onderzoekt en beoordeelt of uw klacht gegrond is. Zij doet hierover een bindende uitspraak. Wij zijn via de coöperatie KZG aangesloten bij de Geschillencommissie Kleinschalige zorgaanbieders te Gorinchem. Zie voor meer informatie www.klachtenregeling.nl

8. Privacy

8.1  De kraamverzorgende respecteert de privacy van de persoonsgegevens die aan haar zijn verstrekt en werkt volgens een privacyreglement.
8.2  Partijen verplichten zich tot geheimhouding aangaande de wet op de privacy van de kraamverzorgende en de cliënt, tijdens en na afloop van de opdracht.
8.3 Tijdens de kraamweek wordt alleen medische informatie doorgegeven aan de verloskundige en/of huisarts en na afloop van de kraamzorg aan jeugdgezondheidszorg omdat zij de zorg dan van de kraamverzorgende overnemen.

Artikel 9. Kraamperiode

9.1  Kraamzorg kan worden geboden gedurende minimaal 3 uur aaneengesloten per dag tot maximaal 10 dagen na de bevallingsdatum, tenzij hier in onderling overleg van wordt afgeweken.
9.2  Om de continuïteit in de zorgverlening te verzekeren, dienen de zorgdagen aaneengesloten te worden opgenomen.

Artikel 10. Parkeerkosten

10.1  Indien er parkeerkosten gemaakt worden tijdens het leveren van de zorg door de zelfstandig kraamverzorgende, dan zullen deze kosten aan de klant worden doorberekend.